شرح فرآیند امور گمرکی

صاحب کالا یا نماینده قانونی وی

اظهار الکترونیکی و اخذ شماره سریال اظهارنامه از سامانه اظهار از راه دور یا epl

ورود کالا به اماکن گمرکی و توزین آن

اسکن کلیه مدارک اظهار کالا در

پرداخت عوارض (در صورت تعلق)

سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

تعیین مسیر اظهارنامه و تعیین باجه کارشناسی به صورت سیستمی و ارجاع اظهارنامه به کارتابل کارشناس ذیربط

ارسال پیامک به صاحب کالا و اطلاع رسانی موضوع

اعلام شناسه پرداخت عوارض (در صورت تعلق)

دریافت جوابیه از سازمان همجوار

کارشناس سرویس صادرات

بررسی مستندات اسکن شده در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی با توجه به قوانین و مقررات و بخشنامه های ابلاغی

بررسی مستندات ارائه شده

بررسی مسیر اظهارنامه ارائه شده

1-ادامه تشریفات گمرکی مطابق مسیر اولیه 2-تغییر مسیر اظهارنامه با اخذ تایید رئیس سرویس صادرات

مسیر سبز

کارشناسی نهایی و تایید اظهارنامه

مسیر زرد و قرمز

1-اخذ مجوزهای مورد نیاز در صورت لزوم 2-کارشناسی نهایی و تایید اظهارنامه

ارزیاب سرویس گمرک

در صورت نیاز نمونه برداری و ارسال نمونه به سازمان های همج.ار ذیربط جهت تعیین ماهیت کالا

ارزیابی فیزیکی کالا و درج نتایج ارزیابی در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی جهت اطلاع کارشناس ذیربط

رئیس سرویس گمرک

بررسی و انطباق مستندات اسکن شده با اصل مستندات فیزیکی

بررسی مستندات برای تایید یا عدم تایید

عدم تایید مجوز

بازگردانی اظهارنامه به کارشناس ذیربط در صورت عدم تایید مسیر قرمز را طی کرده تا کالا نایید شود

تایید مجوز

صدور مجوز مراجعه به درب خروج

بالا