اینکوترمز

تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و کلیه هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:

گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می دهد. مهم ترین روش های موجود در این گروه عبارت اند از:

Free Carrier مخفف اصطلاح :FCA

تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه
محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می باشد. هزینه حمل و
بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

 

Free Alongside Ship مخفف اصطلاح :FAS

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه بارگیری، حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 

Free On Board مخفف اصطلاح :FOB

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار

تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید،
ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه های اضافی بر عهده خریدار است.

 

Cost and Freight مخفف اصطلاح :CFR

هزینه و کرایه حمل تا مقصد : C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی کشتی عبور می کند (بارگیری می شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

 

 

Cost, Insurance and Freight مخفف اصطلاح :CIF

هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی
بارگیری می شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده است. عقد
قرارداد حمل و بیمه با فروشنده است.

 

Carriage Paid To مخفف اصطلاح :CPT

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده
می شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد خاتمه
می یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد
بازرسی با خریدار است.

 

Carriage and Insurance Paid to مخفف اصطلاح :CIP

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می باشد. ریسک و مسئولیت
فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با
.فروشنده است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است

 

تحویل کالا در مقصد:

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده
در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه ها را بر عهده می گیرد.

 

Delivered At Frontier مخفف اصطلاح :DAF

تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه آهن انجام می شود و در این نوع حمل می توان سندی سراسری از راه آهن گرفت که کلیه عملیات حمل و نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

Delivered Ex Ship مخفف اصطلاح :DES

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار
می دهد و اقدامات و هزینه های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

 

Delivered Ex Quay مخفف اصطلاح :DEQ
تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال
.به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می دهد

Delivered Duty Unpaid مخفف اصطلاح :DDU
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون
.انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد

Delivered Duty Paid مخفف اصطلاح :DDP
تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام
.ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می دهد

بالا