مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاري

1- کالاهایی که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجاري – صنعتی کشور، وارد منطقه می شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانی براي احداث واحد تولید، تجاري، خدماتی، مسکونی و فعالیت هاي زیربنایی ( به استثناي وسایل تزیین و مبل) باشند، یا تشخیص سازمان منطقه و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهی معاف هستند ولی مشمول پرداخت هزینه هاي خدماتی می باشند.

2 - ماشین آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدي، قطعات یدکی
ماشین آلات تولیدي وسایل نقلیه سرمایه اي ( به استثناي اتومبیل سواري و قایق تفریحی) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهی معاف، ولی مشمول پرداخت هزینه هاي خدماتی می باشند.

3 - کالاهایی که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور، ( به استثناي کالاهاي موضوع بندهاي 1 و 2 این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعی می گردند، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهی می باشند و در صورتی که کالاهاي مذکور صدور مجدد شوند صرفا عوارض بندري و فرودگاهی اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.

4 - ورود کالا به منظور نگهداري امانی در انبارهاي زیر کلید منطقه براي مهلت معین مجاز است. انتقال کالاهاي مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلی منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب می شود.

5 - به استثناي مواردي که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگري مقرر دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزاد
کشو ر ی ا از قلمر و گمرکی ، برا ي عرض ه در نمایشگاه، صادراتمجدد، بسته بندي مجدد، تفکیک، درجه بندي، پاك کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه هاي خدماتی تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شهد در منطقه بر اساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهی و انجام تشریفات ترخیص قطعی می باشد.

تبصره - کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سار نقاط کشور وارد
منطقه می شوند به صورت ورود موقت و بر اساس ضوابط منطقه و یا معافیت از عوارض بندري و فرودگاهی ولی با پرداخت هزینه هاي خدماتی مجاز است. مهلت نگهداري این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.

6 - ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه، اعلام می دارد، به منظوررانشیبمنت و ترانزیت خارجی، با پرداخت هزینه خدماتی انجام تشریفات مقرر مجاز است.

7 - کلیه کالاهایی که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهاي خارجی از طریق سرزمین اصلی حمل می شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجی موضوع فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بوده و در نهایت سادگی و یا کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

تبصره - ترانزیت خارجی کالاهاي ممنوعه قانونی مستلزم اخذ مجوز از شوراي عالی مناطق آزاد می باشد.

1 - صدور کالاي ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتی به منظور ثبت آماري می باشد.

2 - ورود کالاي تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اولیه داخلی به کار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشد.

3 - ورود کالاهاي خارجی ( اعم از کالاي مصرفی، مواد اولیه و ماشین آلات و سایر کالاها) که عینا از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال می شود، مجاز است ولی ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی کشور خواهد بود.

4 - صدور کالاهاي داخلی از منطقه به خارج کشور که عیناً صادر می شوند موکول به رعایت مقررات عمومی
ادرات و واردات کشور است.

5 - خروج کالاهایی که از سایر نقاط کشور، به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد می شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده می شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی می باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده ولی قطعات و قسمتها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشأ خارجی داشته باشند مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشند.

6 - اعاده عین کالاي وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالاي وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

7 - خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور ( به استثناي کالاهایی که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلی سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهی معاف است.

تبصره - کمیسیونی مرکب از نمایندگان گمرك ایران، وزارتخانه صنعتی ذیربط و نماینده سازمان مربوط، میزان
ارزش افزوده ایجادشده هر کالا و مواد اولیه داخلی و خارجی به کار رفته در آن را سالانه تعیین می نمایند.

ماده 11 - مسافرانی که از کشورهاي خارج یا سایر مناطق، از طریق فرودگاه ها یا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه می شوند اعم از ایرانی و یا خارجی مجازند کالا در حدي که جنبه تجاري نداشته باشد ( به استثناي کالاي ممنوعه شرعی و قانونی) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندري و فرودگاهی ترخیص نمایند.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی که قصد اقامت بیش از یکسال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید
سازمان برسد می توانند براي یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و یا معافیت از عوارض بندري و فرودگاهی به منطقه وارد نمایند.

ماده 16 - مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلفند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینی مجاز یک نسخه فتوکپی یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان تسلیم نمایند.

بالا